1975 – Društvo invalidov občine Brežice – 2015

40 LET DRUŠTVA INVALIDOV OBČINE BREŽICE

Uvodne besede

Društvo invalidov občine BREŽICE je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nestrankarsko in nepridobitno združenje, v katero se združujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja svojih posebnih potreb, medsebojne pomoči ter uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov.
Društvo pri svojem delu upošteva načela državne strategije razvoja invalidskega varstva in mednarodnega standarda na področju invalidskega varstva in se vključuje v Zvezo delovnih invalidov Slovenije. Z drugimi društvi se povezuje v koordinacijski odbor Zasavje – Posavje, ki je oblika organiziranosti članov ZDIS s ciljem za izvajanje skupnih nalog na območni oziroma regionalni ravni.
Na samem začetku ustanovitve Društva invalidov občine Brežice je redni član društva lahko postal vsak, ki je bil invalid, pa čeprav ni imel uradno priznanega statusa invalidne osebe. Člani pa so lahko postali tudi njihovi zakonci, skrbniki, pravni zastopniki, torej vsi ki so skrbeli za invalidne osebe, za njihove pravice in koristi ali pa so se poklicno ukvarjali z vprašanji rehabilitacije in njihovega vključevanja v družbo.
Leta 2002 se je Zakon o invalidskih organizacijah spremenil. Te novosti so narekovale spremembo Statuta Društva invalidov občine Brežice, katerega je leta 2003 skupščina tudi sprejela. Nova odločba glasi, da društvo vključuje delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in tudi druge invalidne osebe s telesno okvaro, ki nimajo urejenga statusa invalida, so pa zaradi pridobljenih in prirojenih okvar ovirane pri zadovoljevanju potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja. Člani so lahko tudi zakoniti zastopnki mladoletnih invalidov in invalidnih oseb.
Redni član Društva invalidov občine Brežice je lahko torej vsak invalid, državljan Republike Slovenije s priznanim statusom delovnega invalida po ZPIZ-u, invalid s telesno okvaro, invalid po odločbi CSD, invalidna oseba po mnenju zdravnika o trajni okvari in invalidi ZZRI.
Redni član Društva invalidov občine Brežice pa ne more biti oseba, ki je član drugega društva in vključuje osebe z istovrstno invalidnostjo in je registrirano v občini Brežice. Torej v društvo se lahko včlani vsaka invalidna oseba, ne glede na izvor invalidnosti: delovni invalidi, vojni invalidi, civilni invalid vojne, paraplegiki, mišično prizadeti, slepi in slabovidni, duševno prizateti….

Podporni član Društva invalidov občine Brežice je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki želi sodelovati in s svojim delom pomagati društvu pri uresničevanju ciljev društva.
Društvo invalidov občine Brežice je član Zveze delovnih invalidov Slovenije, kjer je povezanih 69 društev invalidov iz cele Slovenije in združuje okoli 54000 invalidov. Društvo invalidov občine Brežice je organizirano kod pravna oseba in pokriva celotno območje občine Brežice.
Včlanjenih je 972 članov: od tega 543 rednih in 429 podpornih članov ki nima urejenega statusa invalidne osebe.
Trenutno delujemo na Černeliceva cesta 3, 8250 BREŽICE, kjer smo si uredili lastne prostore za nemoteno delovanje in izvajanje vseh posebnih socialnih programov.

Predsednik Društva invalidov občine Brežice: Ivan Kostrevc